Tìm hiểu các phương thức chứng nhận hợp chuẩn hợp quy sản phẩm

Thuận Hưng - Tổ chức tư vấn chứng nhận

Theo thông tư Số: 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn và hợp quy sản phẩm , trong đó có quy định rõ về nội dung, trình tự và nguyên tắc sử dụng các phương thức đánh giá sự phù hợp.

Có 8 phương thức chính:

Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình

Phương thức 2: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường

Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất

Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất

Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất

Phương thức 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý

Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa

Phương thức 8: Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa

Trong đó có phương thức 5 và phương thức 7 là phổ biến

Đối với Phương thức 5:

Phương thức 5 căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất để kết luận về sự phù hợp. Việc đánh giá giám sát được thực hiện thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc mẫu lấy trên thị trường kết hợp đánh giá quá trình sản xuất.

Phương thức 5 thường áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, phương thức này nếu đạt yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ có thời hạn 3 năm trong đó năm thứ 2, thứ 3 tiến hành làm giám sát sao cho thời gian đánh giá cách nhau không quá 12 tháng

Đối với Phương thức 7:

Phương thức 7 căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa được lấy theo phương pháp xác suất thống kê cho lô sản phẩm, hàng hóa để ra kết luận về sự phù hợp của lô. Kết luận về sự phù hợp chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa cụ thể và không cần thực hiện các biện pháp giám sát tiếp theo

Phương thức này nếu đạt các yêu cầu doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận có giá trị cho lô hàng hóa đăng kí

Call Now Button