Chứng nhận hợp quy điện – điện tử theo QCVN 04:2009/BKHCN

Thuận Hưng - Tổ chức tư vấn chứng nhận

Căn cứ theo quy định tại QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các thiết bị điện thuôc danh mục quy định tại Phụ lục của QCVN 4:2009/BKHCN dưới đây bắt buộc phải chứng nhận hợp quy:

DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ PHẢI BẢO ĐẢM YÊU CẦU VỀ

AN TOÀN THEO QCVN 4:2009/BKHCN

hop-quy-thiet-bi-dien-dien-tu

Call Now Button