Danh mục: Tài liệu tham khảo

Thuận Hưng - Tổ chức tư vấn chứng nhận

Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm dệt may sở công thương

Hồ sơ công bố hợp quy hàng may mặc Trường hợp công bố hợp quy hàng dệt may dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm: 1. Đăng ký kinh doanh (photo công chứng, 01…
Read more

Tìm hiểu các phương thức chứng nhận hợp chuẩn hợp quy sản phẩm

Theo thông tư Số: 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn và hợp quy sản phẩm , trong đó có quy định rõ về nội dung, trình tự và nguyên tắc sử dụng các phương thức đánh giá sự phù hợp. Có 8 phương thức chính: Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình…
Read more

Danh mục sản phẩm dệt may

DANH MỤC SẢN PHẨM DỆT MAY CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA QUY CHUẨN(Ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số: 01 ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Mã hàng Mô tả hàng hóa 5007 Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm 5111 Vải dệt thoi từ…
Read more

Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may

BỘ CÔNG THƯƠNG——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 21/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY Căn…
Read more

Call Now Button