Danh mục: Chứng nhận sản phẩm

Thuận Hưng - Tổ chức tư vấn chứng nhận

Chứng nhận hợp quy điện – điện tử theo QCVN 04:2009/BKHCN

Căn cứ theo quy định tại QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các thiết bị điện thuôc danh mục quy định tại Phụ lục của QCVN 4:2009/BKHCN dưới đây bắt buộc phải chứng nhận hợp quy: DANH MỤC CÁC…
Read more

CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG THEO QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có tên trong danh mục sản phẩm, hàng hóa quy định trong QCVN 16:2019/BXD, ban hành theo thông tư…
Read more

Chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may theo QCVN 01:2017/BCT

Chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may theo QCVN 01:2017/BCT của Bộ Công Thương dành cho doanh nghiệp sản xuất và hàng dệt may nhập khẩu      Bắt đầu từ ngày 01/01/2019, tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trước khi đưa ra…
Read more

Call Now Button